chevron_right
Monitorul oficial local

Îndrumar legislativ

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social.

Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.