chevron_right
Monitorul oficial local

Eliberarea autorizații de construire respectiv desființare

Eliberarea Autorizației de Construire respectiv Desființare

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată este invitată să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC – CENTRUL RELAȚII CU PUBLICUL – SERVICIUL DE URBANISM în vederea emiterii Autorizației de construire, o documentație cuprinzând:

 • Formular tip -  completat conform art. 19 din Ord.nr. 839/12.10.2009 modificat și completat – Descarcă online sau în format tipărit;
 • Copie după elemente de identificare a solicitantului
  actul de identitate - CI/BI persoane fizice;
  certificat de înregistrare fiscala și actul de identitate al reprezentatului persoanei juridice;
 • Copie după dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizata) sau extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extras de carte funciară de informare actualizat la zi în cazul în care legea nu dispune altfel, eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita prin pagina ANCPI
 • Copie după certificat de urbanism în termen de valabilitate cu planul anexă la certificatul de urbanism vizat de Arhitectul Șef; planul de încadrare în teritoriu - pe suport topografic la o scară acceptabilă astfel încât să se poată identifica parcela pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
 • În original D.T.A.C/D.T.A.D/D.T.O.E - (2 exemplare în original) elaborată conform anexei 1 - conținutul cadru al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții din Legea 50/1991 republicata, actualizata;
 • Exemplarul original și un exemplar copie după avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului solicitate prin certificatul de urbanism;
 • studiile de specialitate, nota justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrările de intervenție la construcțiile existente și/sau raportul de audit energetic pentru lucrările de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condițiile legii (un exemplar) - după caz;
 • contracte de concesiune, închiriere – după caz (pentru alee de acces, pentru teren excedentar, pentru teren ocupat de săpătură la extinderi de rețele și branșamente tehnico-edilitare, pentru teren ocupat de organizare de șantier);
 • certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului, necesar pentru emiterea autorizației de desființare (copie);
 • proiecte tehnice și contracte de execuție pentru racorduri/branșamente la utilități;
 • dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din Romania;
 • Copie după documentele de plată achitate la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Miercurea-Ciuc conform HCL nr.352 din 2023;
 • Alte documente, dacă este cazul;

Este posibil solicitarea autorizațiilor de construcție în regim de urgență respectiv de prima urgență vă rugăm să contactați departamentul pentru detalii.

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la biroul 25 situat la etajul II al Centrului de relații cu publicul. 
Depunerea electronică este posibilă, prin transmitere prin e-mail a documentelor solicitate semnate cu semnătură electronică de solicitant, la adresa de e-mail  urban@szereda.ro.
Nu putem accepta documente care au fost semnate pe hârtie, scanate și trimise. Vă rugăm să depuneți originalele acestor documente la biroul 25 situat la etajul II al Centrului de relații cu publicul. 

Cererile și documentația referitoare la autorizațiile de construcție, eliberarea autorizațiilor și primirea clarificărilor pot fi înaintate în zilele de luni și miercuri, între orele 09:00 și 13:00, și marți, între orele 15:00 și 17:00, prin programare prealabilă la numerele de telefon 0735 209 453 sau 0735 209 432 sau la numărul 0266 315 120 / 279

Tariful pentru eliberarea Autorizației de Construire și Desființare

- autorizației de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă, conform HCL nr. 352 din 2023, art. 474, alineat (5) este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții;
- autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alineatul anterior este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente, conform art. 474, alineat (6);
- autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții, conform art. 474, alineat (9) este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate;
- autorizației de foraje sau excavări, conform art. 474, alineat (10) este 30 lei pentru fiecare m2 afectat;
- autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, conform art. 474, alineat (12) este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier;
- autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri, conform art. 474, alineat (13) este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție;
- autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, conform art. 474, alineat (14) este 13 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție;
- autorizației privind lucrările de extindere racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, conform art. 474, alineat (15) 27 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

Plata taxei se poate realiza

 • la Centru relații cu Publicul, Str. Mihail Sadoveanu, nr.4;
 • online prin portalul GHISEUL.RO;
 • prin virament la Banca Trezorerie Miercurea-Ciuc în contul: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Bază legală

 • Legea nr. 50 /1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat și completat;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris în cazul lucrărilor , în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zone de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea CNMI respectiv CZMI cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2023;
 • Reglementarea fațadelor din Ansamblul urban str. Petőfi Sándor – Márton Áron (Fosta G. Coșbuc);