chevron_right
Monitorul oficial local

Domenii de activitate

Domenii de activitate

A. Serviciul de organizare și acordare a serviciilor sociale

Serviciul are la bază identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea intervenţiilor pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate.

A. 1. Autoritate tutelară

Efectuarea anchetelor sociale: divorţ cu copii minori, stabilirea domiciliului minorilor, exercitarea autorităţii părinteşti, burse pentru şcolari şi studenţi, asistarea persoanelor vârstnice înaintea încheierii unui contract de întreţinere, întocmirea dispoziţiilor cu privire la gestionarea şi administrarea bunurilor minorilor, gestionarea şi administrarea bunurilor tutelaţilor.

A. 2. Compartiment intervenție și situații de urgență, de abuz, prevenire marginalizare și protecția copilului

Servicii având drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială, fiind adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, servicii sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere; totodată servicii care asistă/mediază în pervenirea sau managerea legală a orcăror probleme care pot duce la cazuri de abuz, violență familială în oricare dintre familiile de pa teritorioul municipiului.

A. 3 Beneficii sociale/servicii sociale

Scopul serviciului este acordarea de beneficii sau servicii sociale pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social și sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale. Asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă social; verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă social, pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă social; întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare. efectuează anchete sociale pentru depistarea cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; primeşte publicul pentru consultanţă și pentru clarificarea unor situaţii în domeniul de activitate al serviciului.

Printre beneficii sociale se numără:

Indemnizația pentru creșterea copilului (2, sau 3 ani).

Stimulentul pentru creșterea copilului.

Indemnizația de însoțitor. 
Alocația de stat pentru copii.
Alocația de susținere a familiei.
Tichete de grădiniță (stimulent educațional).
Ajutor pentru încălzirea locuinței.
Transport persoane cu handicap și veteran de război

 Printre servicii sociale se numără:

Acordarea gratuită a laptelui praf (copii între vârsta de 0-12 luni).

Îngrijire la domiciliu (persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază și/sau pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice.

Servicii acordate în centre de zi pentru persoane cu dizabilități (pe bază de contractare servicii).

Servicii acordate în centre de zi pentru copii cu dizabilități (pe bază de contractare servicii).

Servicii de cantină de ajutor social (pe bază de contractare servicii).
Servicii acordate în centre rezidențiale – adăpost de noapte (pentru persoane fără adăpost, fără venituri).
Serviciu asistenți personali.

A. 4. Compartiment strategii programe proiecte în domeniul asistenței sociale
Elaborează proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale în concordanţă cu Strategiile Naţionale elaborate, identifică surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte necesare în vederea creşterii calităţii serviciilor destinate copilului/familiei, persoanelor adulte şi a oricăror persoane aflate în dificultate; monitorizează proiectele aflate în desfăşurare.

B. Serviciul de asistență comunitară
Scopul serviciului social este de a asigura accesul la servicii sociale și premedicale persoanelor adulte aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (în mod deosebit fiind vorba de persoane adulte fără venituri, și persoane adulte fără adăpost, persoane care se află în dificultate, vulnerabilitate), precum și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

B 1 Asistență la domiciliu a bătrânilor și a bolnavilor, servicii comunitare (prin externalizare, pe baza unui contract de servicii sociale)

Obiectiv general: asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii de îngrijiri premedicale și sociale la domiciliu.

C. Serviciul adăpost de noapte/locuințe sociale/de necesitate
Beneficiarii Serviciului adăpost de noapte/locuințe sociale/de necesitate sunt persoane adulte fără adăpost, cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, cu șanse minime de inserție, persoane care nu au afectată independența fizică. Grupul țintă al adăpostului de noapte este alcătuit din persoane care nu au locuință proprietate personală sau care trăiesc într-o locuință improprie și nu realizează venituri sau au venituri extrem de reduse.
D. Asistenți personali pentru persoane cu handicap
Autoritatile administrației publice locale au obligația de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condițiile legii; totodată/sau de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.  
E. Compartimentul evidență și plată beneficii de asistență socială
Printre altele și pe scurt: întocmește dosarul privind stabilirea dreptului la beneficiile sociale, întocmește dispozițiile de stabilire a dreptului / încetării / suspendării/ modificării drepturilor; consiliază și primește solicitările beneficiarilor sau a reprezentanților legali ai acestora; colaborează cu Agenția de Plăți și Inspecție Socială în vederea punerii în aplicare a acordării /suspendării /modificării/ încetare a plații beneficiilor sociale etc.                

F. Serviciul de organizare a asistenței sociale prin unități specifice

G. Serviciul public de asistență medicală

G. 1. Asistență medicală în unitățile de învățământ 

Asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor și studenților prin cabinetele medicale din grădinițe, școli pe perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ, examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat, promovarea unui stil de viață sănătos.

G. 2. Asistență medical-comunitară

Activitatea de asistență medicală comunitară este esențială pentru asigurarea accesului populației vulnerabile la servicii de sănătate, în special la servicii preventive, precum și la serviciile din pachetul minim de la nivel comunitar. Asistența medicală comunitară trebuie sa fie în relație de colaborare sau complementară medicului de familie, dar nu subordonată acestuia.