chevron_right
Monitorul oficial local

Confuzii frecvente legate de urbanism

Felkiáltójel Ceea ce nu are fundație într-adevăr nu are nevoie de o autorizație de construcție?     
Ba da, conform art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de construcții se pot efectua numai în baza unei autorizații de construire sau de desființare eliberate în condițiile legi, pe imobilul - teren și/sau clădire - identificat prin numărul cadastral, la cererea proprietarului de drept, dacă legea nu prevede altfel.
Faceți clic aici pentru o descriere a modului de solicitare a unei autorizații de construire.

 

FelkiáltójelExistă lucrări care nu necesită o autorizație de construcție?
Da există, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în articolul 11, alin.(1) dispune care sunt lucrările la care nu este necesară o autorizație de construcție, lucrări care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren şi/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate.

În zonele de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor amplasate.

Lucrările care nu modifică structura și/sau aspectul arhitectural interioare și exterioare a unei clădiri clasate, cum ar fi repararea și înlocuirea ferestrelor și ușilor interioare și exterioare, pot fi efectuate fără autorizație de construire pentru o unitate sanitară sau de învățământ a unei clădiri clasate, situată într-o zonă de protecție a clădirilor clasate sau într-o zonă construită protejată, așa cum este definită prin lege, cu condiția ca forma, dimensiunile geamurilor și rama să își păstreze forma inițială, repararea și înlocuirea acoperișurilor, a învelitorii de acoperiș sau a teraselor, cu condiția ca forma și materialul din care sunt realizate să nu fie modificate, precum și repararea și înlocuirea învelitorii de podea și a amenajărilor interioare.

 În cazul clădirilor monumentale și al clădirilor cu valoare arhitecturală sau istorică, așa cum sunt definite în reglementările aprobate, lucrările menționate mai sus pot fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a autorității administrative locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competent în domeniul protecției patrimoniului cultural și cu acordul scris al acestui serviciu deconcentrat - DJC Harghita, care va cuprinde condițiile și termenele de realizare a lucrărilor și, după caz, necesitatea procedurii de autorizare a lucrărilor.


Felkiáltójel În cazul clădirilor de tip container, clădiri pe rulote nu este necesară nicio autorizație?
În cazul în care clădirea nu este autonomă și este racordată la orice utilități - electricitate, apă, gaz - este necesară o autorizație de construire, pentru care este necesară o documentație tehnică simplificată.

 

Felkiáltójel De ce este necesar un certificat de urbanism ?
Certificatul de urbanism este un document informativ care conține informațiile solicitate de autorități cu privire la:
- furnizează solicitantului informații privind situația juridică, economică și tehnică a terenurilor și clădirilor existente la momentul depunerii cererii, pe baza planurilor de urbanism și a reglementărilor aferente și, după caz, a documentelor aprobate în conformitate cu legislația sin domeniu;
- să stabilească cerințele de urbanism care trebuie îndeplinite în funcție de amplasament;
- să includă o listă a aprobărilor/avizelor necesare pentru executarea lucrărilor;
- desemnează operatorii rețelelor tehnice și de utilități care vor elibera aprobările/permisele relevante. Aprobările se solicită numai de la proprietarii rețelelor supraterane și subterane care pot fi afectați și/sau au dispuse de rețele/conducte pe suprafața terenului și/sau clădirile pentru care se solicită certificatul, cu consultarea bazei de date municipale stabilite prin lege;
- informează investitorul/solicitantul, după caz, despre obligația de a contacta autoritatea competentă de mediu pentru a obține avizul acesteia și, dacă este cazul, documentul administrativ necesar pentru obținerea autorizației.
Descrierea modului de solicitare a unui certificat de urbanism poate fi găsită aici.

Certificatul de urbanism reprezintă baza pentru autorizațiile de construcție și de demolare.
Un certificat de urbanism este necesar și în următoarele cazuri:
a) în scopul acordării de concesiuni de terenuri în conformitate cu legea;
b) în cazul atribuirii unei licitații pentru proiectarea de planuri publice în etapa "Studiu de fezabilitate", în conformitate cu legea;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;
- împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;
- constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură.

 

Felkiáltójel Pot să construiesc temporar o terasă lângă unitatea mea comercială?
Terasele pot fi amplasate în zonele publice ale orașului în conformitate cu H.C.L. nr. 82/2022 sub rezerva solicitării unui certificat de urbanism, în prealabil construirii.


Felkiáltójel Am nevoie de aprobare pentru amplasarea de structuri modulare, opere de artă temporare, care afectează spațiul public?
Da este necesară obținerea unei aprobări prealabile, pentru proprietățile publice și private din cadrul limitelor administrative ale orașului.

 

Felkiáltójel Cum se poate spori numărul de clădiri noi și existente cu un consum de energie aproape egal cu zero?
Un document cuprinzător în acest sens este în curs de pregătire pentru a evalua orașul din această perspectivă.

 

Felkiáltójel Care sunt documentele necesare pentru amplasarea mijloacelor publicitare?
Există unele mijloace publicitare pentru care este necesară autorizație de construire și altele pentru care este necesar un aviz temporar, potrivit Legii nr.185/2015 și a regulamentului local de publicitate aprobat cu HCL nr. 354/2023.

 

Felkiáltójel De unde pot fi obținute extrasele de carte funciară și extrasele de plan cadastral?
Documentele acestea sunt eliberate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al județului Harghita prin intermediul site-ului ANCPI (aici) sau poate fi solicitat personal la biroul 33,
Piața Cetății nr. 1.

 

Felkiáltójel Nu se întâmplă nimic dacă nu întrețin proprietatea mea?
Este în curs de aplicare o procedură privind menținerea calității urbane, prin care este posibilă o creștere a impozitului cu până la 500%. Dacă observați o proprietate abandonată sau neîngrijită, Vă rugăm respectuos să ne comunicați.

 

Felkiáltójel Când pot depune documentația legată de urbanism?
La parterul Centrului Relații cu publicul, la ghișeul 5, puteți depune documentația pentru certificat atestare imobil/teren, certificat atestare adresă, certificat pentru alocare unui număr, pentru certificate de urbanism, autorizație de construire, aviz de oportunitate, aviz publicitate temporară și aviz arhitect șef:
- luni, miercuri, joi între orele 8:00 - 13:00 și 14:00 - 16:00;
- marți, între orele 8:00 - 13:00 și 14:00 - 17:00;
- vineri între orele 8.00-13.00.

Pentru autorizație de construire și aviz publicitate temporară:
Cererile și documentația referitoare la autorizațiile de construcție, eliberarea autorizațiilor și primirea clarificărilor pot fi înaintate în zilele de luni și miercuri, între orele 09:00 și 13:00, și marți, între orele 15:00 și 17:00, prin programare prealabilă la numerele de telefon 0735 209 453 sau 0735 209 432 sau la numărul 0266 315 120 / 279

Pentru aviz de oportunitate și aviz arhitect șef: 
De asemenea, documentele referitoare la planurile de detaliu și la planurile de încadrare în zonă pot fi depuse în același interval orar, pe bază de programare la numărul de telefon 0735 209 451 sau la numărul 0266 315 120 / 278.

 

Felkiáltójel Există procedură de urgență pentru autorizațiile de construire?
În cazuri speciale, o autorizație de construire poate fi emisă în procedură de urgență, în conformitate cu articolul 7, subsecțiunea (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. Vă rugăm să ne contactați în prealabil la numărul de telefon 0736 220 000.

 

Felkiáltójel Dacă nu am nevoie de autorizație de construire, nu am nevoie nici de aviz pentru monumente istorice?
Lucrările enumerate la art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, pot fi efectuate fără autorizație de construire/desființare dacă nu modifică structura și/sau aspectul arhitectural al clădirilor situate în zonele de protecție a monumentelor sau în zonele construite protejate, care nu sunt clasate ca monumente sau sunt în curs de clasare, sau dacă nu reprezintă clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate.
În cazul clădirilor monumentale și al clădirilor cu valoare arhitecturală sau istorică, așa cum sunt definite în reglementările aprobate, lucrările menționate mai sus pot fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a autorității administrative locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competent în domeniul protecției patrimoniului cultural și cu acordul scris al acestui serviciu deconcentrat - DJC Harghita, care va cuprinde condițiile și termenele de realizare a lucrărilor și, după caz, necesitatea procedurii de autorizare a lucrărilor.
Lucrările care nu modifică structura și/sau aspectul arhitectural al învelitorii interioare și exterioare a unei clădiri clasate, cum ar fi repararea și înlocuirea ferestrelor și ușilor interioare și exterioare, pot fi efectuate fără autorizație de construire pentru o unitate sanitară sau de învățământ a unei clădiri clasate, situată într-o zonă de protecție a clădirilor clasate sau într-o zonă construită protejată, așa cum este definită prin lege, cu condiția ca forma, dimensiunile geamurilor și rama să își păstreze forma inițială, repararea și înlocuirea acoperișurilor, a învelitorii de acoperiș sau a teraselor, cu condiția ca forma și materialul din care sunt realizate să nu fie modificate, precum și repararea și înlocuirea podelei și a amenajărilor interioare.

 

Felkiáltójel Proprietatea mea este monument istoric, este în zona de protecție a unui monument sau este într-o zonă de construită protejată?
Harta de identificare a proprietății o găsiți aici, dar vă recomandăm să contactați Serviciul Deconcentrat al Autorității Centrale pentru Protecția Patrimoniului Cultural - DJC Harghita pentru orice întrebare legată de acest subiect. Datele de contact al instituției pot fi găsite la adresa https://www.patrimoniuharghita.ro/.

 

Felkiáltójel Am o autorizație de construcție, pot construi orice?
După primirea autorizației de construire, proprietarul trebuie să respecte documentația tehnică depusă, care nu poate fi modificată, de aceea este vizată spre neschimbare de către Municipalitate.
Orice modificare care nu este documentată de către proiectant este considerată contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000 RON la 20.000 RON (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, articolul 26).
În timpul construcției, pot fi efectuate lucrări neprevăzute, modificări de soluții sau materiale, care necesită o modificare a planului sau o nouă autorizație, care trebuie obținută înainte de efectuarea lucrărilor și pe durata de valabilitate a autorizației de construcție emisă. Informații detaliate pot fi găsite aici.