chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Tevékenységi területek

A. Szociális szolgáltatások szervezése és nyújtása

A szolgáltatás az egyéni, családi vagy csoportos szociális szükségletek azonosításán és értékelésén, valamint a nehéz helyzetek megelőzésére, leküzdésére és megoldására irányuló beavatkozások kidolgozásán alapul.

A. 1. Gyámhatóság

Szociális felmérések elvégzése: kiskorú gyermekeket implikáló válások, kiskorúak lakóhelyének megállapítása, szülői felügyeleti jogkör gyakorlása, ösztöndíjak iskolások és diákok számára, idősek információs asszisztenciája az eltartási tartási szerződés megkötése előtt, kiskorúak vagyonának kezelésére vonatkozó rendelkezések kidolgozása, gyámsági vagyonkezelés.

A. 2. Gyermekvédelmi és beavatkozási osztály vészhelyzetek, bántalmazás, marginalizáció megelőzésére

Jogkör: a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének megelőzésére/leküzdésére irányuló, a jövedelemmel nem rendelkező vagy alacsony jövedelemmel rendelkező személyek és családok, hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások, a gyermekek jogvédelme, a Szociális igazgatóság által nyújtott szociális, valamint a gyermekek szüleiktől való elválasztásának megelőzését célzó szolgáltatások, ugyanakkor tanácsadási asszisztencia. Ugyanakkor, természetesen olyan szolgáltatások is, amelyek segítséget nyújtanak/közvetítenek, a járulékos szociális és jogi problémák kezelésében, bántalmazásos, családi erőszakhoz köthető ügyekben, amelyek a megyeszékhely területén élő bármelyik családot érinthetik.

A. 3. Szociális juttatások/szociális szolgáltatások

A szolgáltatás célja szociális juttatások vagy szolgáltatások nyújtása a szociálisan veszélyeztetett személyek életkörülményeinek javítása és társadalmi beilleszkedésük/reintegrációjuk támogatása érdekében. Biztosítja és szervezi a szociális segélyek iránti kérelmek befogadásával kapcsolatos tevékenységet; ellenőrzi a szociális segélyek nyújtásához szükséges jogi feltételek teljesülését, elkészíti a szociális segélyintézkedésekre való jogosultság megállapításához szükséges dokumentációt; rendelkezéseket dolgoz ki a helyi költségvetésből nyújtott szociális segélyek nyújtására/elutasítására vagy adott esetben módosítására/felfüggesztésére/megszüntetésére, és jóváhagyásra benyújtja azokat a polgármesternek.

Esettanulmányokat végez a társadalmi kirekesztés veszélyének vagy más szükséghelyzeteknek a korai felismerése érdekében, megfelelő intézkedéseket javasol e személyek támogatására.

A szociális juttatások közé tartoznak:

Gyermeknevelési támogatás (2, illetve 3 év)
Gyermeknevelési támogatás.
Kísérői juttatás.
Állami gyermeknevelési támogatás.
Családtámogatási juttatás.
Óvodai utalványok (oktatási ösztönzés).
Lakásfűtési támogatás.
Mozgáskorlátozottak és veteránok szállítása.

A szociális szolgáltatások közé tartoznak:
Ingyenes tejpor (0-12 hónapos gyermekek).
Otthoni ápolás (eltartott vagy félig eltartott idősek, akiknek segítségre van szükségük az alapvető tevékenységek és/vagy a mindennapi életvitelhez szükséges tevékenységek elvégzésében).
Fogyatékkal élők számára nappali központokban nyújtott szolgáltatások (szerződéses alapon).
Fogyatékkal élő gyermekek nappali központjaiban nyújtott szolgáltatások (szerződéses alapon).
Jóléti étkeztetés (szerződéses szolgáltatási alapon).
Lakóközpontokban nyújtott szolgáltatások - éjjeli menedékhely (jövedelemmel nem rendelkező hajléktalanok számára).
Személyi beteggondozói szolgáltatás.

A. 4. Szociális jóléti stratégiák programok projektek osztálya
Az osztály, a létező országos stratégiákkal összhangban, projekteket dolgoz ki a szociális szolgáltatások fejlesztésére, azonosítja a gyermekek/családok, felnőttek, a rászoruló személyek számára nyújtott szolgáltatások minőségének javításához szükséges programok és projektek belső és külső finanszírozási forrásait; figyelemmel kíséri a folyamatban lévő projekteket.

B. Közösségi segélyszolgálat
A szociális szolgálat célja, hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelő, szociális nehézségekkel küzdő felnőttek (különösen a jövedelemmel nem rendelkező, hajléktalan, nehéz helyzetben lévő, kiszolgáltatott felnőttek) számára biztosítsa a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést, valamint támogatást és segítséget nyújtson a biztonságukat veszélyeztető helyzetek megelőzése érdekében.

B. 1. Idősek és betegek otthoni ápolása, közösségi szolgáltatások (kiszervezéssel, szociális szolgáltatást biztosító szerződéses alapon)
Általános célkitűzés: az idősek számára a kórházi-orvosi kezeléseket megelőző, otthoni premedikális és szociális ellátáshoz való hozzáférés biztosítása.

C. Éjjeli menedékhely/szociális/szükségszállási szolgáltatás
Az éjjeli menedékhely/szociális/szükségszállási szolgáltatás javadalmazottjai hajléktalan felnőttek, utcán élők, fizikailag és szellemileg sérültek, akiknek minimális esélyük van a beilleszkedésre, olyan emberek, akiknek a fizikai önállósága nem sérült. Azok az emberek, akiknek nincs saját lakásuk, vagy akik nem megfelelő lakásban élnek, és nincs vagy rendkívül alacsony a jövedelmük.

D. Személyi beteggondozók a fogyatékkal élők számára

A helyi közigazgatási hatóságok a súlyosan fogyatékos személy személyi gondozóját, a vonatkozó törvényeknek megfelelően alkalmazhatják és javadalmazhatják, ugyanakkor biztosíthatják és garantálják a havi juttatás kifizetését, ha a súlyosan fogyatékos személy vagy törvényes képviselője ezt választotta.


E. Szociális juttatások nyilvántartási és kifizetési osztálya
Többek között és röviden: elkészíti a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítására vonatkozó dossziét, kidolgozza a jogosultság megállapítására / megszüntetésére / felfüggesztésére / módosítására vonatkozó rendelkezéseket; tanácsot ad és fogadja a kedvezményezettek vagy törvényes képviselőik kérelmeit; együttműködik a Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökséggel a szociális ellátások folyósításának / felfüggesztésének / módosításának / megszüntetésének végrehajtása érdekében stb.

F. Speciális egységeken keresztül biztosított szociális segítségnyújtás

G. Közegészségügyi szolgáltatás
G. 1. Egészségügyi ellátás oktatási intézményekben
Óvodáskorú gyermekek, tanulók és diákok orvosi és fogászati ellátása az óvodákban és iskolákban működő orvosi rendelőkön keresztül, óvodáskorú gyermekek és tanulók egészségügyi szűrővizsgálata az állami oktatási intézményekben, az egészséges életmód népszerűsítése.
G. 2. Közösségi egészségügyi ellátás
A közösségi egészségügyi ellátás alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a veszélyeztetett népességcsoportok hozzáférjenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, különösen a megelőző szolgáltatásokhoz, valamint a közösségi szintű minimális csomagba tartozó szolgáltatásokhoz. A közösségi egészségügyi ellátásnak a háziorvossal együttműködő vagy kiegészítő kapcsolatban kell állnia, de nem alárendelve a háziorvosnak.